درمدارماه

معصومه طاهری

باران آلاء تو

بارش باران رحمتت بر من شدیدترشده ...

من چترندارم...

ازشرمندگی خیسِ خیس شده ام!