X
تبلیغات
زولا

درمدارماه

معصومه طاهری

...

اهالی باران رختِ دل شسته اند، که این چنین مهرازباطن آسمان تومی بارد... 

و می نشیند بر دل این ملاطفت... 

انگارخورشید هنوز دستش بند است... 

فرصت ندارد بیاید و بتابد