درمدارماه

معصومه طاهری

این حجت تو

موج غمت به ساحل دلم خورد ...

بیا که دلتنگم!